Tuesday, July 10, 2018

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – Năm B - II – 11-7-2018


Thu Tu XIV TN
Mát-thêu 10:1-7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay bắt đầu sai các môn đệ đi rao giảng, sau khi họ đã đi theo học hỏi từ những gì Chúa Giêsu dạy và những gì Chúa Giêsu làm.  Chúa Giêsu đã rao giảng Nước Trời, bây giờ các môn đệ cũng được mời đi rao giảng về Nước Trời.  Chúa Giêsu đã chữa bệnh và trừ quỷ, bây giờ các môn đệ cũng chữa bệnh và trừ quỷ.  Ngày hôm nay tôi cũng được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu.  Liệu tôi có đang làm những gì Chúa Giêsu đã làm không?  Chúa Giêsu rao giảng tin vui, trong khi đó tôi rao giảng tin dữ, tin trừng phạt hay tin vui?  Chúa Giêsu trừ tà, còn tôi trừ tà hay gieo rắc sự dữ?  Chúa Giêsu chữa lành, còn tôi chia rẽ, phá hủy hay băng bó?  Giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại lối sống của tôi sao cho gần với gương Chúa Giêsu bao nhiêu có thể.
2.      Bài đọc hôm nay nói Chúa Giêsu chọn mười hai Tông đồ.  Tôi muốn đọc lại tên của các vị trên.  Trong đó có đủ mọi loại người lương thiện cũng như lành thánh.  Nếu Chúa gặp tôi trong lúc này, liệu tôi có trong danh sách những người Ngài tuyển chọn không?  Có một tiêu chuẩn nào mà tôi nghĩ Chúa sẽ chấm ở tôi để làm môn đệ của Ngài?  Giờ cầu nguyện này tôi muốn hỏi Chúa. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment