Thursday, June 14, 2018

Tweeting Hôm Nay của ĐTC Phan-xi-xô

Photo by Hanh D. Pham, SJ
Hôm nay ĐTC Phan-xi-cô tweeted: "Không ai nghèo đến mức họ không thể cho đi những gì họ có, nhưng trước nhất và quan trọng nhất, đó là cho đi chính họ."

0 comments:

Post a Comment