Saturday, June 9, 2018

Chúa Nhật Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 10-6-2018


Chua Nhat X TN
Mác-cô 3:20-27
20Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể thấy trong bài đọc hôm nay một Chúa Giêsu rất người.  Ngài làm việc quần quật, bận rộn vì nhu cầu của người khác đến nỗi không có giờ ăn nghỉ.  Nhưng trong sự bận rộn này là cả một tình thương luôn muốn dành cho mọi người.  Tôi muốn xem cuộc sống của tôi, có khi nào tôi bận rộn vì tha nhân đến nỗi không có giờ ăn nghỉ chăng?  Tôi cảm thấy vui không khi Chúa cũng bận túi bụi giống tôi?  Tất cả vì nhu cầu của tha nhân. 
2.      Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay, chỉ vì lòng nhiệt thành lo cho người khác mà bị, thứ nhất gia đình cho rằng Ngài bị điên; thứ hai bị các kinh sư cho rằng Ngài thờ quỉ.  Tôi có bao giờ làm việc tốt mà bị hiểu lầm chưa?  Nếu có tôi có thể chia sẻ với Chúa Giêsu kinh nghiệm này, bởi vì Ngài cũng đã từng bị hiểu lầm và chống đối như vậy.  Tôi dám chấp nhận bị cho là điên khùng khi theo Chúa Giêsu không?  Tôi để ý Chúa Giêsu đang ngắm nhìn và cảm thông với tôi như thế nào.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment