Sunday, June 17, 2018

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy chia sẻ hành trình của những người di dân và tị nạn bằng những nghĩa cử cụ thể của tình liên đới.”

0 comments:

Post a Comment