Wednesday, June 27, 2018

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 28-6-2018


Mát-thêu 7:21-29

Thu Nam XII TN21"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?"23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở tôi về kiểu thực hành đức tin chắc như “đinh đóng cột” rằng, cứ lải nhải mấu câu kinh hay kêu danh Chúa mà thôi sẽ lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu!  Chúa Giêsu nói Ngài không thích kiểu thực hành đức tin kiểu này, trái lại cần phải thực hiện ý Chúa Cha.  Mà ý Chúa Cha là gì?  Chúa Giêsu đã làm gương.  Cả cuộc đời của Ngài là đi tìm thánh ý của Cha, dù có phải chết, khi Ngài tìm mọi cách giải thoát cho những ai bị giam cầm, nâng đỡ những ai đau yếu, xóa bỏ những bất công.  Tôi dám làm điều này không?  Tôi đang làm điều này không?  Nếu dám, tức tôi dám vào Nước Trời.  Tôi xin Chúa cho tôi biết thực hành đức tin bằng đôi tay và đôi chân chứ không chỉ có cái miệng.
2.      Chúa Giêsu chỉ ra hai loại người trong cuộc đời này: 1) Khôn ngoan, luôn biết lấy ý Chúa làm nền tảng cho đời sống của mình; 2) Ngu đần, lấy ý mình làm nền tảng cho đời sống.  Tôi thuộc loại người nào và tôi muốn là loại người nào?  Tôi xin cho được luôn chọn ý Chúa làm nền tảng cho đời sống của tôi.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment