Tuesday, May 29, 2018

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên – Năm B - II – 30-5-2018


Thu Tu VIII TN
Mác-cô 10:32-45
 35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?"37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?"39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Bài đọc hôm nay có thể cho tôi thấy một thái độ rất thông thường trong cầu nguyện của tôi đó là, khi cầu nguyện tôi tập trung vào chính tôi, vào nhu cầu của tôi hơn là tập trung vào Chúa Giêsu hoặc vào tương quan giữa Ngài và tôi, giống như hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan trong bài đọc hôm nay chỉ tập trung vào nhu cầu của họ và chẳng biết Thầy của họ đang lo sợ về cái chết mà Ngài sắp sửa phải chịu.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn tập trung vào Chúa Giêsu, vào tương quan giữa Ngài và tôi.  Ngài đang muốn tương quan giữa Ngài và tôi như thế nào?  Tôi muốn hỏi chuyện và tâm sự với Ngài trong lúc này.
2.      Bài đọc hôm nay cũng chỉ cho tôi thấy ý muốn của Chúa Giêsu trong đời sống phục vụ, làm lớn trong Giáo hội không phải là làm cha thiên hạ, mà là làm đầy tớ mọi người.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn lại đời sống phục vụ của tôi.  Tôi đang có thái độ nào: kẻ cả, cha thiên tha, hống hách, kiêu căng, thống trị, độc tài, hay khiêm tốn, mở lòng, lắng nghe, ôn hòa, yêu thương, tôn trọng?  Tôi xin Chúa sửa dạy tôi. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment