Tuesday, March 20, 2018

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay – Năm B - II – 21-3-2018


Thu Tu V MC
Gioan 8:31-41
31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?"34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói."39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Bài đọc hôm nay có thể làm tôi khó hiểu trong cách nói chuyện giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái, đầy sự đối lập.  Chúa Giêsu nói đến những điều thuộc về siêu nhiên trong khi đó người Do-thái lại hiểu và nói về những gì thuộc về thế trần.  Gioan cho thấy Chúa Giêsu mang bản tính Thiên Chúa, Ngài làm chủ cuộc nói chuyện, dù những người Do-thái tức điên lên nhưng vẫn chưa làm gì được Ngài, chỉ vì giờ chưa đến.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi cũng có thể mở lòng để cho Chúa dẫn dắt tôi, làm chủ tôi và tỏ bày cho tôi về chính Ngài. 
2.     Ở vào những lời cuối của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái, Ngài nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”  Nếu Chúa Giêsu đang nói với tôi những lời này, tôi cảm thấy thế nào?  Tôi có phải là con cháu của Áp-ra-ham không?  Tôi có là con của Chúa không?  Nếu tôi thật sự là con của Chúa thì cuộc sống tôi có đang làm những việc của Chúa không hay tôi đang làm việc cho sự ác?  Tôi muốn trả lời với Chúa về những việc làm của tôi trong cuộc sống.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment