Friday, March 16, 2018

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay – Năm B - II – 17-3-2018


Thu Bay IV MC
Giê-rê-mi-a 11:18-20
18 ĐỨC CHÚA đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng.19 Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!"20 Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử,Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc, con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
(Trích Sách Giê-rê-mi-a bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay cũng nối tiếp chủ đề của bài Phúc âm hôm qua: Sự bách hại.  Giê-rê-mi-a là một tiên tri lớn trong lịch sử Do-thái giáo.  Chỉ vì rao giảng lời Chúa mà ông phải khổ thân, ông bị bách hại.  Tôi cảm thấy thế nào khi mà hầu hết những người theo Chúa đều bị bắt bớ và hãm hại, không chỉ bởi những người dưng xa lạ mà còn bởi những người thân thuộc?  Điều này có làm tôi nhụt chí và sợ hãi trong việc theo Chúa không?  Đâu là những hình thức bắt bớ mà tôi đang đối diện?  Tôi vượt qua được không?  Tôi nương tựa vào Chúa trong giờ cầu nguyện này để tìm sức mạnh.
2.      Cái đẹp trong bài đọc trên về Giê-rê-mi-a đó là dầu cho sự ác đang bủa vây, ông vẫn trông cậy ở Chúa.  Có lẽ không bao giờ niềm tin và niềm cậy trông của tôi bị thách thức lớn, mỗi khi tôi bị bách hại.  Tôi có thể nói chuyện với Giê-rê-mi-a và xin ông giúp tôi có sức chống trả lại những khó khăn về niềm tin trong lúc này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment