Sunday, April 23, 2017

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – 24-04-2017

Thu Hai II PS

Gioan 3:1-8

1Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." 3Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." 4Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 5Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Một nét đặc biệt của Phúc âm Gioan mà tôi có thể thấy trong bài đọc hôm nay đó là: ánh sáng và bóng tối.  Ni-cô-đê-mô đã đến gặp Chúa Giêsu (Ánh Sáng) vào ban đêm.  Ông là một người Pha-ri-sêu, nhóm người không tin Chúa Giêsu, ông đang sống trong bóng đêm.  Nhưng kể từ cuộc gặp gỡ này, ông đã dần dần bị Chúa Giêsu thuyết phục để cuối cùng ông đã sống trong Ánh Sáng ở cuối Phúc âm Gioan.  Đúng như Gioan nói ở chương đầu phúc âm của ngài: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tôi, và bóng tôi đã không cưỡng lại được ánh sáng” (Ga 1:5).  Tôi đã để cho cuộc đời tôi được Chúa Giêsu chiếm hữu như thế nào?  Đâu là góc cạnh trong đời sống của tôi còn ở trong bóng tối?  Tôi có dám xin Chúa chiếu sáng trên đó chăng? 
2.     Chúa Giêsu đưa ra hai điều kiện rõ ràng để được vào nước Thiên Chúa: Sinh ra bởi nước và Thánh Thần.  Tức được thanh luyện và hướng dẫn hoàn toàn bởi Thánh Thần.  Liệu có một góc cạnh nào trong đời sống tôi cần được thanh luyện để trở nên tinh tuyền chăng?  Liệu có một chọn lựa hay quyết định nào mà tôi không muốn Thánh Thần can dự vào chăng? Tôi muốn tìm sự hướng dẫn của Thánh Thần trong những chọn lựa và quyết định của tôi.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment