Tuesday, October 9, 2018

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –10-10-2018

Thu Tu XXVII TN

Luca 11:1-4
1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi đang gặp khó khăn trong cầu nguyện bởi vì tôi chẳng biết cầu nguyện như thế nào, chẳng biết nói gì trong cầu nguyện, chẳng biết làm gì trong cầu nguyện?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn bắt chước môn đệ trong bài đọc hôm nay nói trực tiếp với Chúa Giêsu: “Thưa Chúa, Chúa dạy con cầu nguyện được không?”  Rồi tôi thinh lặng và ý thức xem Chúa nói với tôi ra sao.  Tôi sẽ tiếp tục nói và lắng nghe Chúa về tất cả những thứ đang sục sôi trong lòng tôi.
2.      Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ xin 4 điều: 1) Xin cho Thiên Chúa được nhận biết; 2) Xin cho có của ăn dùng đủ cho mỗi ngày; 3) Xin ơn tha thứ, và 4) Xin đừng bị sa cơn cám dỗ.  Tôi thấy cần xin điều gì nhất trong bốn điều này?  Tôi nói chuyện với Chúa về điều đó, hoặc có thể hỏi Chúa: “Con xin như vậy có đúng không?”   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment