Wednesday, April 11, 2018

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – Năm B - II – 12-4-2018


Thu Nam II PS
Tông Đồ Công Vụ 5:27-33
27Họ [Thượng tế và Phái Xa-đốc] điệu các ông [các tông đồ] đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi! "29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Chỉ cách đây mấy ngày, Chúa Giêsu, thầy của các tông đồ đã bị điệu đến Thương Hội Đồng và rồi cuối cùng Ngài phải chết.  Giờ đây các ông cũng đang đứng trước Thượng Hội Đống, dẫu cho biến cố của thầy mình là ghê sợ, nhưng họ vẫn không sợ khi phải đứng cùng vị trí như thầy của họ.  Đây là một dấu chỉ của tình yêu và trung thành với Chúa Giêsu.  Đời sống chứng tá đức tin của các tông đồ nói gì với đời sống đức tin của tôi?  Làm chứng cho Chúa Giêsu không bao giờ là một điều dễ dàng, tôi cần có ơn Chúa rất nhiều.  Tôi có thể xin Chúa Giêsu trong lúc này.
2.      Tôi có thể đọc lại trình thuật trên để cảm nghiệm lời chứng của Phê-rô, sự can đảm cũng như lòng mến Chúa của ông như thế nào.  Tôi có thể đi vào cuộc đối thoại với Phê-rô để học cùng ông và để có sự đồng hành của ông trong đời sống đức tin của tôi.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment