Friday, April 20, 2018

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 21-4-2018


Thu Bay III PS
Gioan 6:61-70
61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!"
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay nối tiếp những gì Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài là bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ sống đời đời.  Điều này khiến các môn đệ cảm thấy chói tai.  Hóa ra cả hai ngàn năm nay vẫn có nhiều người không thể tin nhận lời nói của Chúa Giêsu rằng Ngài sẽ trở nên của ăn và của uống cho con người.  Tôi đọc thấy gì ở trong câu nói của Chúa Giêsu?  Có lẽ chẳng có gì cần thiết và gần gũi đến sống còn với con người cho bằng của ăn và của uống.  Chúa Giêsu đã muốn trở nên những gì quan yếu nhất và gần gũi nhất của tôi.  Tôi có bao giờ cảm thấy biết ơn và rung cảm trước sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và tôi?  Tôi muốn đọc lại lời trên để hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu đang muốn dành cho tôi.
2.     Một số môn đệ vì chói tai đã bỏ đi, Chúa Giêsu đã quay lại hỏi các người còn lại, liệu họ cũng muốn bỏ đi không.  Có lẽ câu hỏi này Chúa Giêsu cũng dùng hỏi tôi trong giờ cầu nguyện này.  Tôi có cảm thấy chói tai và muốn bỏ đi không?  Tôi trả lời sao với Ngài đây?  Hãy nói với tất cả tấm lòng.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment